Большой топонимический словарь Крыма

 

 

Теоретические вопросы топонимики Крыма - 4

Лексический состав исторической топонимии Крыма
статьи №№1-5
:: статьи №№6-7 :: статьи №№8-14

 • №8 - Короткий лексико-семантический анализ слов в исторической топонимии Крыма::02
  Укладені списки слів, відображених в історичній топонімії Криму, дозволяють проаналізувати їхній морфолого-семантичний склад. В морфологічному плані лексика, відбита в топонімії Криму, поділяється на іменники, прикметники, нумератитвні слова й числівники, дієслова (в особовій формі на –dı, -tı та у формі дієприкметника на –ğan / -mış : -maz або -an) і післяйменники (alt ~ ast, üst).
 • №9 - Структурно-словотворный анализ тюркских топонимов::02::03::04::05::06::07::08
  Структурно-словотвірний аналіз тюркських топонімів Криму з виявленням моделей та афіксів, котрі приймають участь в утворенні топонімів, становить великий інтерес, оскільки структура виражає зміст географічного імені й саме через структуру топонім виконує номінативну та розпізнавальну функції. В тюркських топонімічних системах існують своя словотвірна система та своя ієрархія топонімічних моделей. Механізм номінації географічних об`єктів – це лексико-семантичне, лексико-синтаксичне й лексико-морфологічне словотворення, що виражається в топонімізації простих і складних загальних слів та власних імен афіксальним і безафіксальним засобами. Задля об`єктивності структурно-словотвірного аналізу історичної топонімії Криму, яка є складовою частиною загальнотюркського топонімічного ареалу, його необхідно провести з урахуванням висновків аналізу структурно-словотвірного складу топонімічних систем різних тюркських мов.
 • №10 - Особенности диалектов, отражённые в тюркских топонимах::02
  З початку ІІ тисячоліття н.е. степову частину Кримського півострова до монгольського завоювання займали кипчацькі племена, а гірські долини й Південнобережжя населяли візантійці (румеї), ґенуезці, вірмени, абхазо-адиги, які залишили тут свої топоніми. У XV – XVI ст. на Південнобережжі оселялися вихідці з Анатолії, а з середини XVIІ ст. степовий Крим заселили ногайські племена. Ці етно-лінґвістичні фактори визначили ареали тюркських діалектів у Криму. Кримськотатарська мова має три діалекти: північний, або степовий (ногайський), з південною межею по лінії Євпаторія – Біюк-Онлар – Феодосія, південний з рядом говірок, що займав нагір`я й Південний берег від Байдар до Феодосії, та середній (центральний) діалект, котрий займав простір між північним і південним.
 • №11 - Перечень крымских сёл по кадылыкам::02::03::04::05::06
  По-перше подано ойконіми, наведені в списку 1783 року [Ведомость… 1888], в дужках виправлені ойконіми та їхні пізніші варіанти в списках і на мапах.
 • №12 - Выводы
  Історико-лінґвістичне дослідження географічних термінів та інших слів, що складають історичну топонімію Криму, дає підстави зробити ряд висновків. Топонімія Криму, разом з археологічними та історичними матеріалами і даними інших наук, характеризує історію його заселення, природу й культуру корінних етносів.
 • №13 - Список использованной литературы:
  Абаев-Брун::Брун-Гарипова::Гаркави-Козак::Козак-Навширванов::Навширванов-Смирнов::Смирнов-Vasari
 • №14 - Условные сокращения и знаки.

 • Исторические топонимы Крыма, связанные с религией и народными обрядами::02 (на украинском языке). Справіку людину від народження до смерті супрводжували релігія та обрядові дійства, і в назвах селищ, джерел, гір, урочищ Криму відображалися терміни, що означають культові споруди, церковні і народні календарні празники, імена святих, котрим були присвячені християнські храми, спадкові ісламські титули. Християнство в Крим прийшло з Візантії і поширилося серед етносу, котрий сформувався в середньовіччі в нагірній частині півострова і представники якого говорили грецькою мовою і вважали себе ромеями, тобто греками. Іслам поширився в Криму під час його перебування в складі Золотої Орди. Обидві релігії залишили глибокий слід в кримській топонімії.
 • Фауна и флора в исторической топонимии Крыма::02::03::04 (на украинском языке). Рослинність є одним із найважливіших компонентів географічного ландшафту. Саме інформаційна цінність фітонімів мотивує номінацію багатьох географічних об`єктів. Багатий і різноманітний рослинний світ Криму знайшов відображення в багатьох найменуваннях географічних об`єктів. Основна частина кримських топонімів, пов`язаних із флорою, локалізуються в нагірній частині півострова, де ландшафт і відповідно флора найбільш різноманітні. Сприятливі природні умови степової, гірської та приморської зон, озера, затоки, річки та струмки обумовлюють багату й різноманітну фауну Кримського п-ва, дозволяють займатися рибальством і тваринництвом, розводити коней, овець, велику рогату худобу. В топонімах представлені назви диких звірів, птахів, риб, плазунів і земноводних, комах та свійських тварин.
 • Локализация и хронологизация географических объектов в исторической топонимии Крыма::02::03::04 (на украинском языке). Під орієнтованими топонімами розуміються назви географічних об`єктів, в яких відбито положення у просторі одного географічного об`єкта відносно іншого або положення двох чи більше однорідних географічних об`єктів відносно один до одного: с. Межиріччя, Залісся, Засічна Слобода, Нижні Борки, Пригородне, Чукали-на-Вежні, Чукали-на-Нуї, мікротопоніми Близьке поле, Дальня майданка, Нижній кінець, Перший яр, Третій яр, Перша дорога. У багатьох орієнтованих топонімах використовуються опозиційні пари слів зі значеннями “верхній” – “нижній”, “ближній” – “дальній”, “передній” – “задній”, що утворюють відповідні ряди співвіднесених один з одним імен. При номінації географічних об`єктів в історичній топонімії Криму використовується орієнтування по сторонах горизонту та за місцевими ознаками, що вказують на їхнє співвідношення по висоті (верхній – середній – нижній) і розміщенні (передній – середній – задній, внутрішній, протилежний). Селища з однаковими іменами можуть розрізняються за відносним часом появи (старий – новий) та величиною (великий – малий, численний – нечисленний).
 • Термины, обозначающие селения и крепости, в топонимии Крыма::02::03::04::05. В изучении исторической географии, археологии и этнографии Крыма большую роль играет его топонимия. Крымский топонимический материал широко используется в серии работ О. Н. Трубачева, посвященных разысканию индоарийских реликтов в ономастике Северного Причерноморья. Более полувека тому назад А. И. Маркевич в своем труде «Географическая номенклатура Крыма как исторический материал», остающимся до настоящего времени «единственным специальным исследованием в области крымской топонимики», определил значение и задачи систематического изучения последней. А. В. Суперанская поставила вопрос о необходимости создания топонимического словаря Крыма. Настоящая статья посвящена роли терминов, обозначающих селения и крепости, в формировании топонимической системы Крыма, а также некоторым ее ареальным связям с топонимией соседних регионов.
 • Крымско-узбекские этнонимические параллели. На совпадение казахских и узбекских этнонимов с названиями крымских деревень указывал крымскотатарский ученый Осман Акчокраклы в работе "татарские тамги в Крыму" (Симферополь, 1927). В татарской и ногайской ойконимии Крыма нашли отражение сотни родоплеменных названий тюркского и монгольского происхождения, большая часть которых встречается в этнонимии тюркских народов, формировавшихся на просторах Кипчакской степи. Кипчаки явились этнической основой формирования ногайцев, каракалпаков, казахов, кочевых узбеков и внесли существенный вклад в этногенез волжских и крымских татар, башкир, карачаевцев, балкарцев, кумыков, алтайцев и киргизов. Этноним кипчак представлен в этнонимии перечисленных народов и отражен в названиях двух десятков крымских деревень.

на верх страницы - на главную


 
Универсальный словарь
поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Тематические словари
 
Ойконимы Крыма
Абай-Смаил - Кучук-Най
Кучук-Озенбаш Яшпек
Толкование слов
Словарик значений слов
 

 
Форма поиска топонимов
Дополнительные материалы
Комментарии пользователей
Феномены топонимов - 1
Феномены топонимов - 2
Теория топонимики Крыма - 1
Теория топонимики Крыма - 2
Теория топонимики Крыма - 3
Теория топонимики Крыма - 4
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
Ссылки: справочные ресурсы
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 

Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

 
 
© 2011-2012 KWD (при использовании материалов активная ссылка обязательна)